Huisartsen Annen, Aa en Hunze

Ronkelskamp 40, 9468 EP Annen

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door de stichting Bas van de Goor Foundation georganiseerde wandelprogramma’s van de Nationale Diabetes Challenge (NDC).

Definities

1.1 ‘De BvdGF’: de stichting Bas van de Goor Foundation, hoofdorganisator van de wandelprogramma’s van de NDC;

1.2 ‘Wandelprogramma’: een online- of offline wandelprogramma georganiseerd door de BvdGF;

1.3 ‘Deelnemer’: een natuurlijk persoon die door Lokale Organisator op een door de BvdGF toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Wandelprogramma;

1.4 ‘Lokale Organisator’: bedrijven en/of organisaties en/of natuurlijke personen die mensen met diabetes of mensen met een verhoogde kans daarop in beweging willen brengen en een lokale Challenge organiseren;

1.5 ‘Derden’: bedrijven en/of organisaties en/of natuurlijke personen die door de BvdGF dan wel de Lokale Organisator zijn benaderd om diensten uit te voeren ten behoeve van de Lokale Challenge en hieraan gelieerde evenementen;

1.6 ‘Voorbereidingsfase’: periode in de voorbereiding in aanloop naar de eerste wandeltraining;

1.7 ‘Wandelbijeenkomst’: een bijeenkomst die wordt georganiseerd door het zorg- of sportcentrum of een zorg- of sportprofessional ten behoeve van de Deelnemers;

1.8 ‘Lokale Challenge‘: een evenement vallende onder de NDC dat lokaal door Lokale Organisator wordt uitgevoerd, met ondersteuning van de BvdGF voor de Deelnemer;

1.9 ‘NDC Festival’: centrale afsluiting van de NDC in het laatste weekend van september. In 2022 georganiseerd tijdens het WK Volleybal in Arnhem;

1.10 ‘Website‘: alle informatie over het project is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl, of een van de gerelateerde webpagina’s van de BvdGF. Dit is tevens de plek waar de zorgprofessionals, sportprofessionals en deelnemers zich kunnen inschrijven voor deelname;

1.11 ‘Evenementmodule’: een ondersteunende module genaamd Plan Je Event die Lokale Organisator ondersteunt in de uitvoering van de Lokale Challenge.

2. Inschrijving Nationale Diabetes Challenge locatie

2.1 De Lokale Organisator dient zijn deelname aan de NDC aan te melden op de website. Deelname aan de NDC kost € 242,00 (zegge: tweehonderd tweeënveertig euro). Dit bedrag is inclusief BTW. Hiervoor verkrijgt Lokale Organisator toegang tot het gebruik van de evenementmodule op de Website, shirts, communicatiematerialen en ondersteuning vanuit de BvdGF.

2.2 Deelname voor de Deelnemer aan de Lokale Challenge is gratis. Deelname aan het NDC Festival kost € 5,50 (zegge: vijf euro vijftig) per persoon voor toegang tot het terrein, een medaille en een entree voor de wedstrijden die dag tijdens het WK Volleybal.

3. Deelname

3.1 Lokale Organisator en/of een Deelnemer is bij aanmelding via de inschrijfmodule en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden een overeenkomst aangegaan met een bijbehorende betalingsverplichting.

3.2 De Lokale Organisator en/of een Deelnemer mag aan een Lokale Challenge en het Wandelprogramma slechts deelnemen indien hij zichzelf heeft aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en indien akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en het privacy statement van de BvdGF.

3.3 Bij deelname verklaart Deelnemer de trainingsschema’s van het Wandelprogramma niet te verkopen of over te dragen. 

3.4 BvdGF kan besluiten om in individuele gevallen individuen, bedrijven, verenigingen of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen voldoen, uit te sluiten van deelname.

3.5. Indien de Lokale Organisator verhinderd zijn aan het Wandelprogramma deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

3.6 Om een goede uitvoering van het Wandelprogramma te bevorderen, zijn Derden en de Deelnemer verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de BvdGF en de Lokale Organisator. Daarnaast dienen de door BvdGF (op)gestelde regels te allen tijde te worden gerespecteerd en nageleefd door Derden en de Deelnemer tijdens zowel de Lokale Challenge alsook de daaraan gelieerde evenementen.

3.7 Als Derden en Deelnemer zich niet houden aan de gegeven aanwijzingen dan wel de (op)gestelde regels door de BvdGF en/of Lokale Organisator, zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen  Derden en de Deelnemer door de BvdGF worden uitgesloten voor de rest van de Lokale Challenge.

3.8 Bij deelname aan de Lokale Challenge, alsook het Wandelprogramma verklaren Lokale Organisator, Derden en de Deelnemer geen COVID-19 gerelateerde klachten te hebben zoals, maar niet uitsluitend, verkoudheid, hoesten, verhoging of  plotseling verlies van smaak of reuk. Indien Deelnemer en de Lokale Organisator niet kunnen deelnemen als gevolg van COVID-19 gerelateerde klachten geldt het bepaalde in artikel 3.4.

3.9 BvdGF behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende gezondheids- en/of veiligheidsmaatregelen te nemen voor het Wandelprogramma. De Lokale Organisator en Deelnemer verplicht zich deze maatregelen en eventuele voorwaarden in dat kader strikt te zullen opvolgen.

4. Rechten Lokale Organisator

4.1 BvdGF ondersteunt de Lokale Organisator op het gebied van communicatie en organisatie.

4.2 Voor de logistieke ondersteuning kan de Lokale Organisator gebruik maken van de Evenementmodule op de Website die hem helpt om de Lokale Challenge als eigen evenement aan te maken op de website en in de uitvoering.

4.3 De Lokale Organisator ontvangt, na aanmelding op de website, voor de ondersteuning in communicatie, een communicatiepakket ter promotie van de door hem te organiseren Lokale Challenge.

4.4 Na inschrijving van alle deelnemers ontvangt de Lokale Organisator dertig (30) wandelshirts van de BvdGF. Extra wandelshirts zijn tegen extra kosten na te bestellen via de Evenementmodule.

5. Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadeloosstelling en verklaring van afstand

5.1 Deelname aan de Lokale NDC en hieraan gelieerde evenementen geschiedt voor zowel de Lokale Organisator, Derden als Deelnemer op eigen risico. Voornoemde partijen verklaren zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaren dat zij aan deze eis voldoen en dat zij zich door training en anderszins voldoende hebben voorbereid op het Wandelprogramma.

5.2 BvdGF adviseert de Lokale Organisator, Derden als Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de Lokale Challenge, alsook het Wandelprogramma medisch te laten keuren.

5.3 Door deel te nemen aan de Lokale Challenge en hieraan gelieerde evenementen verklaart de Lokale Organisator, Derden als Deelnemer zelf hierbij:

5.3.1 op de hoogte te zijn van alle risico’s die deelname aan een wandelprogramma met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;

5.3.2 afstand te doen van elk recht op vorderingen van welke aard ook tegen BvdGF, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers, op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Lokale Challenge en de NDC;

5.3.3 afstand te doen van elk recht op vorderingen tegen sponsors en leveranciers van de Nationale Diabetes Challenge en de BvdGF inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Lokale Challenge en NDC;

5.3.4 afstand te doen van elk recht op schadeloosstelling door bovengenoemde ondernemingen en personen, namens zichzelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), erfgenamen, agenten of werknemer indien hij/zij op enige wijze gewond raakt of overlijdt ten gevolge van deelname aan de Lokale Challenge en NDC;

5.3.5 te erkennen dat de BvdGF het recht heeft om, op basis van schending van deze algemene voorwaarden, dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid De Lokale Organisator en/of Deelnemer uit te sluiten van deelname;

5.3.6 dat de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer erkennen dat de BvdGF en al haar vertegenwoordigers het recht hebben om de Lokale Challenge en de NDC te annuleren en dat de BvdGF geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden het Wandelprogramma op een andere dag of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien het Wandelprogramma niet of niet volledig doorgang vindt.

5.4 Onverminderd de in artikelen 5.1 en 5.3. bedoelde vrijwaring en uitsluitingen van de aansprakelijkheid, is een eventuele verplichting van de BvdGF tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot schade die het directe gevolg is van aan de BvdGF toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien ondanks het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 aansprakelijkheid van de BvdGF voor directe schade van de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de BvdGF tot vergoeding van die schade beperkt tot  ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de BvdGF ter zake van die schade uitkeert.

5.5 De BvdGF is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer.

5.6 De Lokale Organisator, Derden en Deelnemer dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden,   letsel of ziekte, veroorzaakt  door zijn deelname aan het Wandelprogramma. De Lokale Organisator, Derden en Deelnemer dienen tenminste WA-verzekerd te zijn.

5.7 Deelnemer en Derden dienen bij vertrek naar de bijeenkomsten in het kader van het Wandelprogramma’s van de BvdGF in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitsbewijs. De BvdGF kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Derden en/of Deelnemer niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.

6. Overmacht

6.1 BvdGF kan besluiten een Wandelprogramma, dan wel de Lokale Challenge en hieraan gelieerde evenementen op grond van uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld en wordt in zulk voorkomend geval het betaalde inschrijfgeld volledig teruggestort. BvdGF is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer een Wandelprogramma, dan wel de gehele Lokale Challenge en hieraan gelieerde evenementen ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

7. Portretrecht

7.1 De door de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door BvdGF opgenomen in een bestand. Door inschrijving door voornoemde partijen voor de Lokale Challenge en/of deelname aan het Wandelprogramma wordt toestemming aan de BvdGF gegeven tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie, voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Lokale Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer en/of het uitvoeren van de overeenkomst. De Lokale Organisator, Derden en Deelnemer verlenen door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan BvdGF tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam, alsmede het gebruik van de beelden en opnamen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden door middel van publicatie in promotionele foto’s, video’s en/of posters, in dagbladen en via internet. Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de BvdGF is tevens het Privacy Statement van de BvdGF van toepassing.

7.2 De in het kader van een Wandelprogramma of eventueel door of namens BvdGF gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van BvdGF, ongeacht of deze aan de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De Lokale Organisator, Derden en Deelnemer zullen zich niet beroepen op een redelijk belang, zoals bedoeld in de Auteurswet (portretrecht), ten aanzien van de publicatie op de website van het Wandelprogramma en/of op de sociale media kanalen van de BvdGF van tijdens of rond het Wandelprogramma gemaakte foto's en/of video's waarop de Lokale Organisator, Derden en Deelnemer zichtbaar zijn.

8. Klachten

8.1 Indien de Lokale Organisator en/of Derden en/of Deelnemer een klacht heeft, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van de Lokale Challenge ofwel hieraan gelieerde evenementen dan dienen deze klachten onmiddellijk te worden gemeld aan de BvdGF. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen nadat de Lokale Challenge is geëindigd, schriftelijk aan de BvdGF kenbaar worden gemaakt.

8.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is geklaagd, wordt BvdGF geacht alle verplichtingen jegens de desbetreffende reclamant op correcte wijze te zijn nagekomen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Arnhem, 09-12-2021.

 

Privacy statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy. Daarnaast kun je hier jouw cookie instellingen wijzigen.