8 tips voor het financieren van jouw Nationale Diabetes Challenge locatie

28 mei 2021

We krijgen regelmatig de vraag van organisatoren hoe zij de Nationale Diabetes Challenge (NDC) in hun wijk kunnen financieren. In dit artikel geven we je acht tips om hiermee aan de slag te gaan. Als je op zoek gaat naar financiering, is het belangrijk dat je weet welke resultaten je met de NDC kunt bereiken bij de doelgroep en aan welke hogere (beleids)doelen je een bijdrage kunt leveren. De kans op toekenning van een subsidie is groter als je jouw aanvraag kunt onderbouwen en als jouw plan goed aansluit bij de organisatie waar je geld aanvraagt.

 1. Subsidieregelingen zijn vaak gekoppeld aan overheidsbeleid met specifieke doelstellingen of aan een fonds of organisatie met een specifieke missie. Ga je in gesprek met de gemeente, een bedrijf of een fonds of wil je een subsidieaanvraag doen? Verdiep je in die organisatie, de missie en het lokale beleid. Bedenk van tevoren hoe de NDC in jouw wijk een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het beleid of aan de missie van de betreffende organisatie.
   
 2. Zorg dat je op de hoogte bent van eerdere onderzoeksresultaten waarmee je de aanvraag kunt onderbouwen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de Nationale Diabetes Challenge op verschillende gebieden positieve resultaten bereiken. Hun lichamelijke gezondheid verbetert (BMI neemt af en bloedsuikerregulatie verbetert), ze bewegen meer, de kwaliteit van leven neemt toe, mensen ervaren meer sociale steun en krijgen meer sociale contacten.
   
 3. Neem contact op met de gemeente (beleidsmedewerker sport, publieke gezondheid of eventueel sociaal domein) en vraag naar de subsidiemogelijkheden voor het opstarten en begeleiden van een NDC locatie. Het is altijd goed dat de gemeente op de hoogte is van jouw plannen en meestal heeft de beleidsmedewerker of beleidsadviseur overzicht van de financieringsmogelijkheden. In veel gemeenten is bijvoorbeeld een uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord en/of het Preventieakkoord. Met name wanneer in deze lokale akkoorden de doelgroep ouderen en chronisch zieken of de Nationale Diabetes Challenge als aanpak benoemd staat.
   
 4. Zet op een rijtje welke kosten vergoed moeten worden en welke uren er ingevuld moeten worden. Voor verschillende kostenposten, kun je verschillende organisaties of financiers benaderen. De meeste fondsen vergoeden bijvoorbeeld geen salariskosten en structurele inzet van professionals, maar wel aanschaf van materialen, opstartkosten of opleidingen. Partners of verenigingen in de wijk willen misschien regelmatig meewandelen, een locatie beschikbaar stellen of een kopje koffie aan de deelnemers bieden. Een lokaal bedrijf, de Rabobank of de lokale Rotary Club wil mogelijk bijdragen aan de deelnemers- of locatiekosten. 
   
 5. Informeer bij de gemeente (afdeling sport) of de lokale sportservice organisatie naar mogelijke ondersteuning van een buurtsportcoach bij het organiseren van de NDC en/of voor de begeleiding van de wandelingen. De buurtsportcoach kan ook adviseren over samenwerking met andere sport- en beweegaanbieders, bijvoorbeeld om deelnemers te verwijzen naar structureel beweegaanbod.
   
 6. Er zijn veel fondsen waar je subsidie kunt aanvragen. Het FNO Fonds richt zich op gezondheidsbevordering en focust op mensen in armoede en/of in achterstandswijken. Dit fonds werkt met calls en deadlines voor het aanvragen van subsidie die op de website te vinden zijn.

  Andere fondsen die aansluiten bij de opbrengsten van de NDC zijn het Oranje Fonds en het VSB Fonds. Dit zijn sociale fondsen die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van sociale cohesie of het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen van kwetsbare groepen. Bewegen en de NDC kan hierbij een middel zijn, maar in de aanpak en de aanvraag moet een sociaal doel centraal staan. Bij het Oranje Fonds en VSB Fonds kun je doorlopend subsidie aanvragen, maar de aanvraagprocedure duurt enkele maanden en is vrij intensief.
   
 7. Kleine coronahulp is opgericht door een samenwerkingsverband van fondsen om kwetsbaren in de samenleving, die getroffen zijn door corona en de maatregelen, te ondersteunen. Via de website kunnen stichtingen of verenigingen met een relatief eenvoudige procedure een geldbedrag van maximaal € 2500,- aanvragen voor projecten die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid
   
 8. De database sportsubsidies is een zeer brede database van lopende subsidieregelingen voor sport- en beweegactiviteiten en projecten. Je kunt er zoeken naar landelijke regelingen en fondsen, maar ook naar specifieke subsidiemogelijkheden in jouw eigen gemeente, provincie of regio. Hier vind je bijvoorbeeld subsidieregelingen van de overheid, maar ook landelijke en lokale fondsen en fondsen van bedrijven of zorgverzekeraars.  

Meer weten?

Heb je nog vragen over de financiering van jouw locatie? Neem contact op met ndc@bvdgf.org of lees voor meer informatie: