SPAL - SPortief ALbrandswaard

Albrandswaardsedijk 180, 3171 XB Poortugaal

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Nationale Diabetes Challenge 2020 Light

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door de Bas van de Goor Foundation georganiseerde Nationale Diabetes Challenge.

1. Definities

1.1 ‘De BvdGF’: de Bas van de Goor Foundation, organisator van de Nationale Diabetes Challenge.

1.2 ‘Nationale Diabetes Challenge’ en ‘Nationale Diabetes Challenge Light’: is een wandel challenge georganiseerd door een Zorg- of sportcentra/-professional en/of sportprofessionals met ondersteuning van de BvdGF.

1.3 ‘Deelnemer’: Mensen met diabetes die zich aanmelden voor de Nationale Diabetes Challenge. Mensen die geen diabetes hebben kunnen zich evenwel ook als Deelnemer aanmelden.

1.4 ‘Zorg- of sportcentra/-professional’: lokale zorginstantie verenigd in een praktijk of zorgcentrum. Onder Zorgcentra vallen gezondheidscentra, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken, diëtisten en diabetespoli’s. Daarnaast kan het woord Zorgcentra eenvoudig worden vervangen door sportcentra of een andere organisatie. Hetzelfde geldt voor het woord Zorgprofessional. Iedereen die mensen met diabetes in beweging wil brengen, is van harte welkom om een lokale diabetes challenge te organiseren.

1.5 ‘Derden’: bedrijven en/of personen die door de BvdGF zijn benaderd om diensten uit te voeren dan wel te begeleiden en/of faciliteiten aan te bieden ten behoeve van de Nationale Diabetes Challenge.

1.6 ‘Voorbereidingsfase’: periode in de voorbereiding in aanloop naar de eerste wandeltraining. Tijdens de voorbereidingsfase wordt de logistieke organisatie vormgegeven.

1.7 ‘Wandelbijeenkomst’: een bijeenkomst die wordt georganiseerd door het zorgcentrum ten behoeve van de Deelnemers.

1.8 ‘Nationale Diabetes Challenge Week’: de Nationale Diabetes Challenge wordt afgesloten met vier aaneengesloten wandeldagen, waarvan drie dagen lokaal gewandeld wordt en de laatste dag wordt afgesloten op een centrale locatie in Nederland. In 2020 zal er vanwege COVID-19 geen Nationale Diabetes Challenge Week plaatsvinden.

1.9 ‘Het Festival’: de afsluiting van de Nationale Diabetes Challenge Week. Op een centrale locatie in Nederland worden de laatste wandelkilometers van het project afgelegd. In 2020 zal er vanwege COVID-19 geen Festival plaatsvinden. NDC Light wordt in 2020 afgesloten op Wereld Diabetes Dag (zaterdag 14 november 2020)

1.10 ‘Lokale Diabetes Challenge‘: het evenement dat lokaal door een Zorg- of sportcentra/-professional of sportprofessional wordt uitgevoerd, met ondersteuning van de BvdGF voor de Deelnemers.

1.11 ‘Website‘: alle informatie over het project is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl. Dit is tevens de plek waar de Zorgprofessionals, Sportprofessionals en Deelnemer zich kunnen inschrijven voor deelname.

2. Inschrijving

Zorg- of sportcentra/-professional dienen hun deelname aan de Nationale Diabetes Challenge aan te melden op de Website. Deelname kost € 121,00 (zegge: honderdeenentwintig euro). Dit bedrag is inclusief BTW. Hiervoor verkrijgen de Zorg- of sportcentra/-professional toegang tot het gebruik van de evenementmodule op de Website, communicatiematerialen, een feestbox en ondersteuning vanuit de BvdGF. Deelname voor de Deelnemer kost € 0 (zegge: nul euro) per persoon voor het gehele traject van NDC 2020 Light.   

3. Verplichtingen Zorg- of sportcentra/-professionals

3.1 Zorg- of sportcentra/-professional zijn gehouden minimaal 10 wandelbijeenkomsten te organiseren tijdens de voorbereiding vanuit het zorgcentrum. Er is geen maximum aan het aantal te organiseren wandelbijeenkomsten.

3.2 Zorg- of sportcentra/-professional  laten de NDC Light eindigen  door deelname aan de feestelijke afsluiting op Wereld Diabetes Dag.

3.3 BvdGF kan op grond van overmacht besluiten de Nationale Diabetes Challenge geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld. BvdGF is niet aansprakelijk voor door de Zorg- of sportcentra/-professional en/of Deelnemer gemaakte kosten in het geval de Nationale Diabetes Challenge ten gevolge van overmacht geen doorgang vindt.

4. Rechten Zorg- of sportcentra/-professionals

4.1 BvdGF draagt zorg voor ondersteuning van de Zorg- of sportcentra/-professional op het gebied van communicatie en organisatie.

4.2 Voor de logistieke ondersteuning kunnen de Zorg- of sportcentra/-professional gebruik maken van een evenementmodule op de Website van de BvdGF die hen helpt om een eigen evenement aan te maken op de Website.

4.3 Zorg- of sportcentra/-professional ontvangen, na aanmelding op de website, voor de ondersteuning in communicatie, een communicatiepakket met een poster, bijsluiters en flyerhouders ter promotie van de door hen te organiseren Lokale Diabetes Challenge.

4.4 Na inschrijving van alle Deelnemers ontvangen de Zorg- of sportcentra/-professional in 2020 geen wandelshirt van de BvdGF voor de Deelnemers en begeleiders van de Lokale Diabetes Challenge. 

5. Verplichtingen Deelnemer

5.1 Om een goede uitvoering van de Nationale Diabetes Challenge te bevorderen, is de Deelnemer verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de BvdGF, de Zorg- of sportcentra/-professional en de door deze partijen ingeschakelde Derden. Daarnaast dienen de door BvdGF (op)gestelde regels te allen tijde te worden gerespecteerd en nageleefd door de Deelnemer tijdens zowel de Lokale Diabetes Challenge als de Nationale Diabetes Challenge en de daaraan verwante evenementen.

5.2 Als de Deelnemer zich niet houdt aan de gegeven aanwijzingen dan wel de (op)gestelde regels door de BvdGF en/of de Zorg- of sportcentra/-professional of de door hen ingeschakelde Derden, zodanig dat een goede uitvoering van het programma van de Lokale en Nationale Diabetes Challenge moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer door de BvdGF worden uitgesloten voor de rest van het programma.

5.3 De deelnemer geeft toestemming aan de BvdGF en het ingeschakelde onderzoeksteam voor het gebruik van eventuele onderzoeksdata.

6. Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadeloosstelling en verklaring van afstand

6.1 Deelname aan de Lokale en Nationale Diabetes Challenge geschiedt voor zowel de Zorg- of sportcentra/-professional als de Deelnemer voor eigen risico.  De Deelnemer moet zelf een weloverwogen inschatting maken van de risico’s die de Lokale en Nationale Diabetes Challenge met zich meebrengt. Iedere Deelnemer zal zelf zorg dragen voor een minimalisatie van mogelijke risico’s zowel voor zichzelf als voor anderen. De mogelijke risico’s die tijdens de Lokale en Nationale Diabetes Challenge kunnen optreden zijn, maar zijn echter niet beperkt tot;

  1. persoonlijk letsel van de Deelnemer veroorzaakt door een ongeluk, ziekte of andere oorzaken;
  2. persoonlijke letsel of schade aangericht door anderen vanwege nalatigheid van de Deelnemer of andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken;
  3. verlies of diefstal van materiële zaken vanwege nalatigheid van de Deelnemer of andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken;
  4. financiële schade vanwege nalatigheid van de Deelnemer of zijn mede-deelnemer, die betrokken zijn bij een ongeluk, ziekte, of ieder andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaak.

6.2 Door deel te nemen aan de Lokale en Nationale Diabetes Challenge, verklaart de Deelnemer zelf hierbij:

  1. dat hij/zij op de hoogte is van alle risico’s die deelname aan de Nationale Diabetes Challenge  met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;
  2. dat hij/zij afstand doet van elk recht op vorderingen van welke aard ook tegen BvdGF, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers, alsmede tegen de Zorg- of sportcentra/-professionals op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Nationale Diabetes Challenge;
  3. dat hij/zij afstand doet van elk recht op vorderingen tegen sponsors en leveranciers van de Nationale Diabetes Challenge, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Lokale en Nationale Diabetes Challenge;
  4. dat hij/zij persoonlijk afstand doet van elk recht op schadeloosstelling door bovengenoemde ondernemingen en personen, namens zichzelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), erfgenamen, agenten of werknemer indien hij/zij op enige wijze gewond raakt of overlijdt ten gevolge van deelname aan de Lokale en Nationale Diabetes Challenge;
  5. dat Deelnemer erkent dat de BvdGF het recht heeft om, op basis van schending van deze algemene voorwaarden, dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Deelnemer  uit te sluiten van deelname;
  6. dat Deelnemer erkent dat de BvdGF en al haar vertegenwoordigers het recht hebben om de Nationale Diabetes Challenge te annuleren en dat de BvdGF geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden de Nationale Diabetes Challenge op een andere dag of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien de Nationale Diabetes Challenge niet of niet volledig doorgang vindt.

6.3 Onverminderd de in artikelen 6.1 en 6.2. bedoelde vrijwaring en uitsluitingen van de aansprakelijkheid, is een eventuele verplichting van de BvdGF tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot  schade die het directe gevolg is van aan de BvdGF toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien ondanks het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 aansprakelijkheid van de BvdGF voor directe schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de BvdGF tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de BvdGF ter zake van die schade uitkeert.

6.4 De Deelnemer is verantwoordelijk voor een reis-, annulerings- en bagageverzekering. De BvdGF is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer.

6.5 De Deelnemer dient tenminste WA-verzekerd te zijn.

6.6 De Deelnemer dient bij vertrek naar de Nationale Diabetes Challenge in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitsbewijs. De BvdGF kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Deelnemer niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.

7. Portretrecht

7.1 De Zorg- of sportcentra/-professional en de Deelnemer geven toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd in het kader van publiciteit ten aanzien van de Lokale en Nationale Diabetes Challenge en zullen daar hun medewerking voor verlenen. De Zorg- of sportcentra/-professional en de Deelnemer verlenen toestemming voor het gebruik van zijn/haar naam, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in het kader van media aandacht, publiciteit en overige overkoepelende promotionele activiteiten vanuit de BvdGF.

7.2 BvdGF beslist als enige of beeldmateriaal wordt gebruikt voor promotionele doeleinden in de meest ruime zin, al dan niet ge-edit. Alle beeldmaterialen en media aandacht van de Nationale Diabetes Challenge en alle copyright blijven eigendom van de BvdGF.

7.3 BvdGF draagt er zorg voor dat door het gebruik van de naam, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal van de Zorg- of sportcentra/-professional en Deelnemer de eer en goede naam van de Zorg- of sportcentra/-professional en Deelnemer niet wordt aangetast.  

8. Klachten

8.1 Indien de Deelnemer klachten heeft, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van de Nationale Diabetes Challenge, dan dient hij/zij deze klachten onmiddellijk te melden aan de Zorgprofessional/-professional, dan wel aan de BVDGF. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen nadat de Nationale Diabetes Challenge is geëindigd, schriftelijk aan de BvdGF kenbaar worden gemaakt.

8.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is geklaagd, wordt BvdGF geacht alle verplichtingen jegens de Deelnemer op correcte wijze te zijn nagekomen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

 

Privacy Statement Bas van de Goor Foundation

Het Privacy Statement van de Bas van de Goor Foundation is van toepassing op de Nationale Diabetes Challenge 2020 Light.